top of page

Algemene 
Voorwaarden

 1. Reserveren

  1. Op alle onze reserveringen zijn deze Algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Mallnbach Apartments zijn bevestigd.

  2. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reserveringsbevestiging.

  3. Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
    

 2. Reserveringsopdracht en betaling

  1. Iedere reserveringsopdracht wordt door Mallnbach Apartments bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email.

  2. Binnen 1 week na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de aanbetaling (van € 150,-), te zijn voldaan. De restante huursom dient uiterlijk 2 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij reservering korter dan 2 weken voor aankomstdatum dient de volledige huursom volledig te worden voldaan.
   - Voor groepsreserveringen gelden afwijkende aanbetalingsvoorwaarden:
   Binnen 1 week na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de aanbetaling (van € 150,- per appartement), te zijn voldaan. De restante huursom dient uiterlijk 4 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij reservering korter dan 4 weken voor aankomstdatum dient de volledige huursom volledig te worden voldaan.

  3. Bij niet tijdige betaling is Mallnbach Apartments gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 3).
    

 3. Annulering door huurder

  1. Annulering dient per e-mail of telefonsich aan Mallnbach Apartments te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering stuurt Mallnbach Apartments binnen 5 dagen een annuleringsbevestiging/-nota.

  2. Bij annulering gelden de hieronder vermelde terugbetalingspercentages;
   Mallnbach Apartments adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten.​

   •  tot 2 weken voor aankomst teruggave van 100% van de totale huursom

   •  na 2 weken voor aankomsten geen terug gaven van de huursom

   •  bij een groepsreservering (3 appartementen of meer) gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Dit wordt besproken bij een reservering. 

    • ​tot 4 weken voor aankomst teruggave van 100% van de totale huursom

    • na 4 weken voor aankomsten geen terug gaven van de huursom
      

 4. Annulering door Mallnbach Apartments

  1. Indien door enige omstandigheid Mallnbach Apartments de gereserveerde accommodatie annuleert, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, met aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door de huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Mallnbach Apartments, zal Mallnbach Apartments onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
    

 5. Wijzigingen door de huurder

  1. Wenst de huurder over te boeken naar een ander appartement of is er de wens de huurperiode te wijzigen, dan is dit mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode van de gereserveerde accommodatie mits beschikbaarheid. Is in de gewenste periode geen appartement beschikbaar dan gelden de in artikel 3 vermelde voorwaarden voor annulering door huurder. Mocht de gewenste huurperiode korter zijn dan de reeds gereserveerde periode dan is voor het verschil in huurdagen artikel 3 voor annulering door huurder onverminderd van toepassing.
    

 6. Aansprakelijkheid van de huurder

  1. Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers (inclusief de hond) van de accommodatie dan wel elders bij Mallnbach Apartments, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoedt dienen te worden. Mallnbach Apartments is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder. Voor schade en/of gebreken welke niet uiterlijk op de dag van aankomst bij Mallnbach Apartments is gemeld, geldt de direct hiervoor vermelde aansprakelijkheid door huurder.

  2. Het in de reserveringsbevestiging vermelde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Mallnbach Apartments is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien bewoning door meer dan het toegestane aantal personen plaatsvindt.
    

 7. Aansprakelijkheid van Mallnbach Apartments

  1. Mallnbach Apartments aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of persoonlijk letsel van welke aard dan ook.

  2. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Mallnbach Apartments aangeboden accommodaties binden Mallnbach Apartments niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Mallnbach Apartments geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

  3. De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.

  4. Mallnbach Apartments kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.

  5. Niet alle in de beschrijving vermelde faciliteiten zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Mallnbach Apartments is niet aansprakelijk voor voorziening die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet beschikbaar waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Mallnbach Apartments.

  6. Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie werkzaamheden worden verricht. Voor eventuele geluidsoverlast of andere ongemakken neemt Mallnbach Apartments geen verantwoordelijkheid.

  7. Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Oostenrijks recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

CONTACT

Tel. +43 664 514 6964

E. info@mallnbach.com
W. www.malllnbach.com

Stappitz  85
Mallnitz, Karinthië 

 • Facebook
 • Instagram

Mallnbach

Unieke ligging in Oostenrijk tussen de bergen. Rust, actief of een mix van beide? Mallnbach apartments in Mallnitz is het juiste adres voor de wintersport of zomervakantie.

 

bottom of page